Regulamin

  /  Regulamin

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO SUP Rental
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wypożyczalni sprzętu wodnego
SUP Rental.
2. Sprzęt wodny wraz z wyposażeniem (wiosła, deski, kamizelki asekuracyjne)
będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Flame Promotion (zwanym dalej
Wypożyczającym).
3. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest w godzinach od 10.00 do
18.00.Wypożyczający zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia wypożyczalni
sprzętu wodnego.
4. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i
przedłożą Wypożyczającemu do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze
zdjęciem.
5. Za wypożyczenie sprzętu pobiera się opłatę zgodnie z cennikiem obowiązującym w
dniu wypożyczenia.
6.Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie
ratunkowe(kamizelki asekuracyjne) dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze
sprzętu.
7. Dzieci i młodzież do 18 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
8. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub
środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się.
9. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
10. W przypadku dużej fali i silnego wiatru wypożyczanie sprzętu jest wstrzymane.
11. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
– zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów;
– wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
12. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
– przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej
i sportowej;
– zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu
zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów;
– opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania;
– zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany;
– kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób;
– używania sprzętu asekuracyjnego.

TELL ME MORE

Make a splash with WaveRide, designed for everyone passionate about all things surfing.

156-677-124-442-2887
info@wordpress.com
184 Main Collins Street Victoria 8007
Follow Us: